Lepingutingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna DigiDeli (edaspidi  e-pood) omanik 24 Tundi OÜ vahel ja e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 24 Tundi OÜ on õigustatud e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.DigiDeli.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.DigiDeli.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja müüa vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

 

2. Hinnad

2.1. DigiDeli e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

 

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest 24 Tundi OÜ arvelduskontole.

 

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.1. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal.

4.2. Tooted koos eestikeelse tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kullerfirma kohale toote kirjelduses määratud tähtaja jooksul. Laosolevate kaupade tarne on Eesti piires üldjuhul 2-7 päeva.

4.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest 24 Tundi OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.1. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.

4.4. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.

4.5. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

4.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. 24 Tundi OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

4.7. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@digideli.ee või 24 Tundi OÜ kontakttelefonile 6 818 511. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse ostja soovil.

 

5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates DigiDeli e-poe elektronposti aadressile info@digidel.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades 24 Tundi OÜ kontakttelefonil 6 818 511

5.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks juhul kui toote maksumus ületab 15 Eurot. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või välja vahetada muu toote vastu , saates DigiDeli e-poe aadressile info@digideli.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga, oma arvelduskonto numbriga ning aadressiga, kus tagastatavad tooted asuvad, või helistades 24 Tundi OÜ kontakttelefonil 6818511

5.3. Tarbija kannab kauba tagastuskulud 10 euro ulatuses, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.

 

6. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

6.1. Pretensioonide esitamise aeg on tarbijal 24 kuud alates kauba kätte toimetamisest.

Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.

6.2. Pretensioonide esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali-ja tootmisvead ning töö kui varuosademaksumus.

6.3. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav document.

6.4. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.

6.5. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud ebaõigel kasutamisel peale toote üleandmist ostjale.

6.6. Müüa ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

6.6.1. seadmesse installeeritud tarkvaralistest vigadest;

6.6.2. normaalsest kulumisest;

6.6.3. ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);

6.6.4. seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;

6.6.5. kliendile enne seadme ostmist müüa poolt teatavaks tehtud puudustest;

6.6.6. välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.

6.6.7. toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

6.7. Müüa tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.

6.8. Seadmele teostatud ekspertiisi (diagnostika) eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu, kui müüa ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu, kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.

6.9. Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast.

6.10. Kui tarbija ei nõustu müüa seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:

6.10.1. tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega)

6.10.11. puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;• müüa on puuduse eest vastutav.

6.11. Esimese 6 kuu jooksul ilmnenud puuduste korral peab tarbija tõendama seda, et: tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega); puudus või selle põhjus ilmnes esimese 6 kuu jooksul (klient pöördus müüa poole esimese 6 kuu jooksul).

6.12. Kui müüa on andnud seadmele müügigarantii, siis tagab müüa puuduste kõrvaldamise kooskõlas müügigarantii tingimustes tooduga.

6.13. Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb pöörduda OÜ 24 Tundi ostudokumendil toodud aadressil või helistada helistada meie klienditeeninduse numbrile 6 818 511 ning Teid juhendatakse, kuidas kõnealuse toote puhul edasi toimida.

6.14. Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud Eesti Vabariigis kehtivast õigusest tulenevad õigused.

 

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. 24 Tundi OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate 24 Tundi OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. 24 Tundi OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida 24 Tundi OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist 24 Tundi OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 

8. Muud tingimused

8.1. Kõiki DigiDeli e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka 24 Tundi OÜ-l puudub neile juurdepääs.

8.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

8.3. Teie ja 24 Tundi OÜ vahel seoses DigiDeli e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 

9. Diskleimer

9.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

9.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab DigiDeli endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 30 päeva jooksul.

9.3. Müüa jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 7000 EUR'i maksev sülearvuti on järsku müügis 70 EUR'iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.)

9.4. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib DigiDeli e-poe toote infos esineda ebatäpsusi.Antud juhtul DigiDeli e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil 6 818 511.